Uradna pravila nagradne igre “Laško Pohorski smuk”

ZA SODELOVANJE ALI ZMAGO NI POTREBEN NAKUP. NAKUP NE POVEČA MOŽNOSTI ZA ZMAGO.

1.      Upravičenost:

Ta nagradna igra je odprta le za tiste, ki oddajo komentar na Elan Facebook strani pod objavo nagradne igre ter imajo na dan vstopa 18 let ali več. Nagradna igra je odprta za prebivalce Slovenije in je nična, kjer je prepovedana z zakonom. Do sodelovanja v nagradni igri niso upravičeni zaposleni v podjetju Elan, d.o.o., njegovih podružnicah, distributerjih, trgovcih na drobno, hčerinskih družbah, agencijah za oglaševanje in promocijo ter dobaviteljih (skupaj »zaposleni«) ter njihovi bližnji družinski člani in/ali tisti, ki živijo v istem gospodinjstvu kot zaposleni. Za nagradno igro veljajo vsi veljavni mednarodni, državni in lokalni zakoni in predpisi. Kampanja ne velja, kjer je prepovedana.

2.      Strinjanje s pravili:

S sodelovanjem se udeleženec (vi) strinjate, da vas ta pravila v celoti in brezpogojno zavezujejo in da izjavljate ter jamčite, da izpolnjujete pogoje za sodelovanje. Poleg tega se strinjate, da sprejemate odločitve družbe Elan, d.o.o. v povezavi z vsebino te nagradne igre kot dokončne in zavezujoče.

3.      Trajanje nagradne igre:

Prijave bomo sprejemali na Facebook Elan Slovenija od 22.9.2021(12:00) do 28.9.2021 (23:59 CET).

4.      Kako sodelujete:

 V nagradno igro vstopite tako, da oddate komentar pod objavo nagradne igre in v komentarju zapišete vaš najbolj zabaven spomin iz smučarskih dni. Prijava mora izpolnjevati vse zahteve nagradne igre, ki so določene, da lahko pripeljejo do nagrade. Prijave, ki so nepopolne ali niso v skladu s pravili ali specifikacijami, so lahko zavržene po lastni presoji podjetja Elan, d.o.o. V nagradni igri lahko sodelujete samo enkrat (z enim komentarjem pod objavo). Vnesti morate zahtevane podatke. Ne smete pošiljati več prijav z uporabo različnih e-poštnih naslovov, identitet ali naprav. Če uporabljate goljufive metode ali se kako drugače poskušate izogniti pravilom, se vaša prijava lahko izključi iz nagradne igre po lastni presoji podjetja Elan, d.o.o.

5.      Nagrade:

Podelili bomo 1x prijavnina na Laško Pohorski smuk  v vrednosti po 35 €.

Dejanska/ocenjena vrednost se lahko ob času podelitve nagrade razlikuje. Podrobnosti nagrade določa izključno Elan, d.o.o. Dovoljena ni nobena denarna ali druga nadomestna nagrada. Nagrada ni prenosljiva. Za vse stroške, povezane z nagrado, vključno z vsemi mednarodnimi, državnimi in/ali lokalnimi davki, je izključno odgovoren zmagovalec. Dovoljena ni nobena zamenjava nagrade, prenos/dodelitev nagrade na drugo osebo, ali zahtevek za denarno enakovredno nadomestilo nagrade. S sprejemom nagrade dovoljujete Elan, d.o.o. neomejeno uporabo imena, podatkov in prijave zmagovalca za namene oglaševanja in trgovanja brez nadaljnjega plačila, razen če je to prepovedano z zakonom.

6. Verjetnost za osvojitev nagrade je odvisna od števila prejetih upravičenih prijav.

7. Izbira in obveščanje prejemnikov nagrad:

Prejemnike nagrad bo izbral naključni žreb pod nadzorom podjetja Elan, d.o.o. Prejemnik bo obveščen preko Facebook zasebnega sporočila na Facebooku in v komentarju pod objavo dan po izteku nagradne igre. Elan, d.o.o. ne prevzema nobene odgovornosti, če izžrebanec ne prejme obvestila zaradi nastavitev neželene elektronske pošte ali drugih varnostnih nastavitev, ali zaradi navedbe napačnih ali kako drugače neprimernih kontaktnih informacij izžrebanca. Če z izžrebancem ni mogoče vzpostaviti stika, če se izkaže za neupravičenega, če ne prevzame nagrade v roku enega (1) dneva od datuma pošiljanja obvestila, ali če pravočasno ne vrne izpolnjene izjave, kot je zahtevano, lahko izgubi nagrado in v tem primeru bo izbran nadomestni prejemnik. Pogoj za izročitev nagrade v tej nagradni igri je skladnost z vsemi predpisi. VSAKA KRŠITEV TEH URADNIH PRAVIL (PO LASTNI PRESOJI PODJETJA ELAN, D.O.O.) BO POVZROČILA DISKVALIFIKACIJO UDELEŽENCA NAGRADNE IGRE, S ČIMER TAKOJ PRENEHAJO VSA NJEGOVA UPRAVIČENJA.  

8. Pravice, ki jih prepuščate:

Z vstopom v to nagradno igro (oddaja komentarja pod Facebook objavo) potrjujete in se strinjate, da ima Elan, d.o.o. oziroma vsakdo, ki deluje v imenu podjetja Elan, d.o.o., njegovi imetniki licence, nasledniki in pooblaščenci, v okviru veljavnih predpisov trajno in geografsko neomejeno pravico uporabljati, razširjati, oddajati, objavljati in/ali tiskati v/na kateremkoli mediju vašo prijavo, ime, odgovore, izjave o nagradni igri in vaše osebne podatke za namene obveščanja, informiranja, trgovanja, oglaševanja, odnosov z javnostjo in promocijske namene brez kakršnega koli dodatnega nadomestila, obvestila, pregleda ali privolitve. Z vnosom teh vsebin izjavljate in jamčite, da je vaš vnos izvirno avtorsko delo in ne krši nobenih lastniških upravičenj ali pravic intelektualne lastnine tretjih oseb. Če vaša prijava krši pravico intelektualne lastnine druge osebe, boste diskvalificirani po lastni presoji podjetja Elan, d.o.o. Če vsebina vaše prijave pomeni kršitev lastniških upravičenj ali pravic intelektualne lastnine katere koli tretje osebe, se na svoje stroške branite pred temi zahtevki ali jih poravnavate. Podjetje Elan, d.o.o. boste varovali pred kakršno koli tožbo, postopkom, zahtevkom, odgovornostjo, izgubo ali škodo ter mu na prvi poziv brezpogojno poravnali vse stroške, ki bi podjetju Elan, d.o.o. lahko nastali zaradi takšne kršitve ali domnevne kršitve katere koli pravice tretje stranke.

9. Splošni pogoji nagradne igre:

Elan, d.o.o. si pridržuje pravico po lastni presoji kadarkoli preklicati, prekiniti, spremeniti ali zaustaviti nagradno igro, če pride do kakršnih koli virusov, hroščev, neodobrenih človeških posegov, goljufij ali drugih vzrokov, ki so izven nadzora podjetja Elan, d.o.o. in vplivajo na administracijo, zaščito, pravičnost ali pravilno vodenje kampanje. V takem primeru lahko Elan, d.o.o. izbere zmagovalca izmed vseh upravičenih vnosov, prejetih pred in/ali po (po potrebi) ukrepu, ki ga je izvedel Elan, d.o.o. Elan, d.o.o. si pridržuje pravico, da po lastni presoji diskvalificira vsakega posameznika, ki posega ali poskuša posegati v postopek prijavljanja ali v delovanje nagradne igre ali spletne strani, oziroma krši te pogoje. Elan, d.o.o. ima po lastni presoji pravico ohranjati integriteto nagradne igre in razveljaviti vnose iz katerega koli razloga, kot primeroma: več vnosov istega uporabnika z različnih naslovov IP; več vnosov z istega računalnika, ki presegajo število, ki ga dovoljujejo pravila nagradne igre; ali uporabo robotov, makrov, skript ali drugih tehničnih sredstev za vnos. Vsak poskus udeleženca, da namerno poškoduje katero koli spletno stran ali ogrozi legitimno delovanje nagradne igre, je lahko kršitev kazenskega in civilnega prava. Če pride do takšnega poskusa, si Elan, d.o.o. pridržuje pravico zahtevati odškodnino v največjem možnem obsegu, ki ga dopušča zakon.

10. Omejitev odgovornosti:

Z vpisom se strinjate, da zoper podjetje Elan, d.o.o. in/ali njegove hčerinske družbe, distributerje, podružnice, oglaševalske in promocijske agencije, partnerje, predstavnike, zastopnike, naslednike, pooblaščence, zaposlene  in/ali direktorje ne boste uveljavljali nobenih zahtevkov iz naslova kakršne koli bolezni, poškodbe, smrti, izgube, spora, zahtevka ali škode, ki se lahko zgodijo, neposredno ali posredno, bodisi zaradi malomarnosti ali ne, zaradi: (i) udeležbe takega udeleženca v nagradni igri in/ali njegovega sprejemanja, posedovanja, uporabe ali zlorabe katere koli nagrade ali dela nagrade; (ii) kakršne koli tehnične napake, vključno, vendar ne omejeno na okvare katerega koli računalnika, kabla, omrežja, strojne opreme ali programske opreme ali druge strojne opreme; (iii) nedostopnosti ali nedelovanja prenosov, telefonskih ali internetnih storitev; (iv) nedovoljenega človeškega poseganja v kateri koli del vstopnega postopka ali v promocijo; (v) elektronskih ali človeških napak pri vodenju promocije ali pri obdelavi vnosov.

11. Razbremenitev:

Udeleženec vstopi v nagradno igro ali dogodek na lastno odgovornost. Udeleženec potrjuje, da je seznanjen s smučarskim športom, ima ustrezno znanje in sposobnost, da ga izvaja, ter razume in se popolnoma zaveda povezanih nevarnosti v tem športu. Če ni v teh pravilih izrecno določeno drugače, Elan, d.o.o. ne sprejema nobenih posebnih varnostnih ukrepov in ne zagotavlja nobene posebne varnostne opreme. Pokrovitelj ni na noben način odgovoren za katere koli morebitne nesreče ali nezgode, ki jih udeleženec ali njegovi prijatelji lahko utrpijo pri dogodku. Udeleženec je dolžan upoštevati običajna navodila in omejitve za ta šport ter skrbeti za lastno varnost. V povezavi s tem potrjuje, da bo Elan, d.o.o. varoval pred kakršnimi koli tožbami, zahtevki, pravnimi sredstvi, škodo ali stroški, ki bi nastali v zvezi z udeleženčevo uporabo Elanove opreme in/ali sodelovanjem na dogodku. Udeleženec se tudi strinja, da bo vzdrževal ustrezno zdravstveno zavarovanje in da od Elana ne bo zahteval povračila kakršnih koli zdravstvenih stroškov ali drugih odškodnin v zvezi s škodo.

12. Spori:

Za to nagradno igro veljajo predpisi Republike Slovenije ob izključitvi kolizijskih pravil. Kot pogoj za sodelovanje v tej nagradni igri se udeleženec strinja, da se vsi morebitni s to nagradno igro povezani spori, ki jih stranke ne morejo same razrešiti, rešujejo posamično, brez zatekanja k skupinskim tožbam, izključno pred pristojnim sodiščem v Sloveniji. V vsakem primeru odškodnina pri takšnem sporu ne more presegati dejanskih stroškov, ki jih je udeleženec imel s sodelovanjem v tej nagradni igri (tj. razumni stroški, običajno povezani z vstopom v to nagradno igro). S tem se udeleženec odpoveduje vsakršnih posrednim, naključnim in posledičnim stroškom ter globam, vključno z odvetniškimi stroški. Udeleženec se tudi odpoveduje vsaki morebitni pravici do povečanja odškodnine.

13. Politika zasebnosti:

Podatki, posredovani s prijavo, so obravnavani skladno s politiko zasebnosti, objavljeno na spletni strani: https://elanskis.com/si_si/uradna-pravila-lasko-pohorski-smuk-nagradna-igra

14. Seznam izžrebancev:

Za pridobitev informacije o imenih izžrebancev ali kopije teh uradnih pravil pošljite zahtevo skupaj s kuverto, ki že vsebuje vaš naslov in plačano poštnino, na naslov: Elan d.o.o., Begunje 1, 4275 Begunje na Gorenjskem, Slovenija. Zahteva mora biti prejeta najpozneje tri dni pred dogodkom oz. začetkom nagradne igre.

15. Pokrovitelj:

Pokrovitelj nagradne igre je Elan, d.o.o., Begunje 1, 4275 Begunje na Gorenjskem, Slovenija.

16. Nagradna igra, ki jo vodi Elan, d.o.o., na noben način ni sponzorirana, odobrena, upravljana ali povezana s Facebookom. Razumete, da svoje podatke posredujete podjetju Elan, d.o.o. in ne podjetju Facebook. S sodelovanjem v tej nagradni igri se odpovedujete vsem zahtevkom proti podjetju Facebook.

17. Z vstopom v nagradno igro “Laško Pohorski Smuk”, potrjujete, da ste pregledali in sprejeli uradna pravila ter se z njimi strinjate.