Oznámení o ochraně osobních údajů

ELAN, manufacture of sports goods, Ltd.

1. Kdo jsme

Elan je celosvětový výrobce a dodavatel vybavení pro sportovní a volnočasové aktivity a technicky pokročilé kompozitní díly pro trh s větrnou energií. Společnost založená roku 1945 má dlouhou historii, na kterou může být hrdá. Všechny podniky Elanu se věnují technickému rozvoji produktů a progresivnímu designu, a to inovacemi a moderními technologiemi. Kombinace těchto prvků poskytuje našim zákazníkům po celém světě maximální radost ze sportu a technický potenciál.

2. Jaké osobní údaje shromažďujeme, jak s nimi nakládáme, z jakého důvodu je shromažďujeme a na jakém právním základě je zpracováváme

  Druh osobních údajů Osobní údaje Na co je používáme Právní základ pro zpracování
1 Identifikační údaje Jméno a příjmení, datum narození, pohlaví, číslo bankovní karty Prodej produktů spotřebitelům, otevření účtu, objednávky, doručení, fakturace, správa plateb Souhlas, právní požadavky
2 Údaje uživatelského účtu Datum založení účtu, číslo a heslo k účtu Prodej produktů spotřebitelům, otevření účtu, objednávky, doručení, fakturace Souhlas, právní požadavky
3 Kontaktní údaje Adresa, e-mail, telefonní číslo Prodej produktů spotřebitelům, otevření účtu, objednávky, doručení, fakturace Souhlas, právní požadavky
4 Kontaktní údaje Adresa, e-mail, telefonní číslo Seznamy, bulletiny, přímý marketing, řízení obchodu Souhlas

 

Poskytujete nám své osobní údaje za účelem uzavření smlouvy s Vámi nebo abyste dokončili objednávku, kterou děláte na některé z našich webových stránek nebo v obchodech, což znamená, že jste povinen/povinna nám poskytnout tyto údaje jako smluvní závazek nebo závazek pro účely uzavření smlouvy. Pokud nám neposkytnete osobní údaje, nemusíme být schopni Vám plně či částečně poskytnout služby s tím spojené. V případě, že se rozhodnete nám poskytnout své osobní údaje za účelem přímého marketingu, zpracujeme je na základě Vašeho souhlasu, který můžete kdykoli odvolat tak, jak je popsáno níže. Údaje, které nám poskytnete pro účely přímého marketingu, budou použity pouze pro zasílání upozornění na novinky v našem portfoliu výrobků, zvláštní nabídky a události.

3. Sdílení informací

Vaše osobní údaje zpravidla nesdílíme s nikým mimo společnost ELAN. Nicméně můžeme sdílet Vaše osobní údaje s důvěryhodnými třetími stranami, které zajišťují obchodní funkce nebo nám poskytují služby (například pro účely doručení našich výrobků). Po všech takových třetích stranách je vyžadováno, aby dostatečně chránily Vaše osobní údaje, na základě smluv, které odpovídají požadavkům platných zákonů. Vaše osobní údaje mohou být sdíleny za účely vyšetřování (např. sdělení k zabránění zločinu či podvodu nebo vyhovění soudnímu příkazu nebo právním předpisům).

4. Bezpečností opatření a uchovávání údajů

V naší společnosti jsou zavedena různá bezpečností opatření, jako je kontrola přístupu do budov (24 hodinový dohled, omezený přístup do budov, zamykání a blokace dveří a bran), elektronické řízení dokumentů (jmenný přihlašovací účet, systém hesel, přístupová práva v závislosti na profilech, kódování administrátorských hesel) a opatření proti prozrazení dat (zabezpečování dokumentů při přenosu).

Vaše osobní údaje budou uloženy po celou dobu smluvního vztahu a dokud Vy nebo my můžeme mít jakékoli nároky vyplývající z tohoto vztahu nebo dokud je příslušná legislativa nebo úřady vyžadují, abychom tak činili. Pokud tento souhlas odvoláte, osobní údaje zpracovávané na základě Vašeho souhlasu budou smazány.

5. Mezinárodní předávání osobních údajů

Vaše osobní údaje nebudou předávány třetím zemím, pokud to není vyžadováno z důvodu poskytnutí našich služeb (například doručení objednaných produktů). Vzhledem k výše uvedenému zabezpečíme, aby byly údaje předávány pouze důvěryhodným třetím stranám v zemích mimo Evropský hospodářský prostor, jejichž zákony neposkytují stejnou úroveň zabezpečení osobních údajů. Pokud to bude nezbytné, ELAN zajistí, že budou uplatňovány dostatečné záruky, aby byly splněny požadavky mezinárodního přenosu osobních údajů dle příslušných právních předpisů. Pro předávání osobních údajů mimo Evropský hospodářský prostor ELAN použije Komisí schválený mechanismus jako jsou osvědčení o ochraně osobních údajů a standardní smluvní doložky sloužící jako záruky, jakou jsou “(EU-)správce (Mimo EU/EHP) správci)” Rozhodnutí 2004/915//EC (viz článek 46 GDPR).

6. Vaše práva

Máte následující práva týkající se Vašich osobních údajů a jejich zpracování:

  • právo na přístup – znamená, že se nás můžete zeptat, zda zpracováváme některé z Vašich osobních údajů a pokud ano, dostat přístup k těmto údajům ve formě kopie a v souvislosti s tím obdržet dodatečné informace;
  • právo na opravu – znamená, že v případě nesprávnosti či neúplnosti máte právo na opravu svých údajů;
  • právo na výmaz – znamená, že v případech vyjmenovaných v článku 17 GDPR můžete vyžádat výmaz Vašich osobních údajů a my v nejvyšší možné míře zajistíme, že tyto údaje budou smazány i u jiných správců, kterým byly Vaše údaje poskytnuty;
  • právo na omezení zpracování – znamená, že můžeme dočasně zastavit zpracovávání Vašich osobních údajů, například v případech, kdy byla zpochybněna přesnost Vašich osobních údajů, ale potřebujeme nějaký čas na ověření jejich (ne)správnosti.
  • Právo vznést námitku – znamená, že v případě, že zpracováváme Vaše osobní údaje na základě právních důvodů (jak je stanoveno výše v bodu 2), můžete vznést námitku proti zpracování a požadovat zastavení tohoto zpracování; a
  • Právo na přenositelnost údajů – znamená, že můžete požadovat, abychom Vám poskytli Vaše osobní údaje ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu a předat tyto údaje přímo jinému správci, je-li to technicky proveditelné. Na základě požadavku a kde je to technicky proveditelné, převedeme Vaše osobní údaje přímo jinému správci.

Výše uvedená práva mohou být vynucována v souladu s Nařízením (EU) 2016/179 Evropského Parlamentu a Radou z 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (“GDPR”).

7. Právo na odvolání souhlasu se zpracováním

Kde je právním základem pro zpracování Vašich osobních údajů Váš souhlas, můžete tento souhlas kdykoli odvolat tím, že nám zašlete žádost o odvolání na níže uvedené kontakty.

Odvoláním souhlasu se zpracováním není dotčena zákonnost zpracování učiněné do data odvolání.

8. Právo podat stížnost u dozorového úřadu

Máte také právo podat stížnost u dozorového úřadu.

Jeho kontaktní údaje jsou:
Republika Slovenija
Informacijski pooblaščenec,
Zaloška 59,
1000 Ljubljana,
Slovenia

Telefonní číslo: +386 1 230 97 30,
E-mail: gp.ip@ip-rs.si.

Můžete také podat stížnost k místnímu dozorovému orgánu, který naleznete v tomto seznamu.

Výše uvedená práva mohou být vymáhána v souladu s GDPR.

9. Aktualizace tohoto oznámení

Toto oznámení bylo naposledy aktualizováno 25. května 2018 a nahradilo všechny předchozí verze. Čas od času budeme toto oznámení aktualizovat a informovat Vás o důležitých změnách. Doporučujeme Vám čas od času nahlížet do tohoto oznámení, abyste byli stále informováni o poslední verzi oznámení.

10. Kontaktní údaje

ELAN, manufacture of sports goods, Ltd.
Begunje na Gorenjskem 1,
4275 Begunje na Gorenjskem,
Slovinsko

Telefon: + 386 4 53 51 101,
E-mail: privacy@elan.si.